Cefnogi Busnesau yn Aberystwyth

Mae Clwb Busnes Aberystwyth yn glwb aelodaeth rhad ac am ddim, sy’n annog busnesau i gyfathrebu, cydweithio ac ymgyrchu.

Cefnogi Ymgyrch Leol

Ymunwch â’r ymgyrch Cefnogi’n Lleol yma yn Aberystwyth.

Newyddion

Darllenwch y newyddion diweddaraf gan Glwb Busnes Aberystwyth a’i aelodau.

Amdanom

Mae Clwb Busnes Aberystwyth yn gymuned o fusnesau lleol sy’n ymroddedig i hybu twf a datblygiad economaidd yn yr ardal. Rydym yn cydweithio i ddarparu cyfleoedd rhwydweithio, cymorth busnes, a llwyfan ar gyfer cydweithredu ac arloesi.

Mae gan y Clwb Busnes ei hun hanes hir, ond yn fwy diweddar mae wedi gweld bywyd newydd, a nodau newydd ar gyfer ei ddyfodol.

Yn fwy na dim, rydym yn llais cryf i’n cymuned fusnes yn Aberystwyth. Cymerwch ran!

Newyddion

Datblygu Gwefan ac Ap Aberystwyth

Datblygu Gwefan ac Ap Aberystwyth

Mae Prosiect Aber yn fenter adfywio yn Aberystwyth, ac mae’n gwahodd tendrau ar gyfer datblygu gwefan integredig ac “ap” ar gyfer ffonau symudol. Nod y platfform digidol hwn yw darparu gwybodaeth gynhwysfawr am Aberystwyth, gan gynnwys digwyddiadau, ...

read more
Adfywio Aberystwyth: £248,000 Hwb Ariannol i Ganol y Dref

Adfywio Aberystwyth: £248,000 Hwb Ariannol i Ganol y Dref

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU, wedi ei yrru gan Ffyniant Bro, a cefnogwyd gan Cyngor Sir Ceredigion.. Mae 'Partneriaeth Aberystwyth' sy'n cynnwys Cyngor Tref Aberystwyth, Menter Aberystwyth, a Chlwb Busnes Aberystwyth wedi llwyddo i sicrhau £248,000 o gyllid...

read more

Yr Hyn a Wnawn

Cefnogi

Cefnogi, rhannu ein gwybodaeth gyda’n gilydd. Gall y byd busnes fod yn un unig, ond fel grŵp, rydym am i chi wybod bod cefnogaeth bob amser.

Ymgyrchoedd

Cydweithio i greu ymgyrchoedd, fel ein hymgyrch ‘Cefnogi’n Lleol’, a ‘Cadw’r Hud yn Aber’ y Nadolig hwn a gynhaliwyd yn 2022.

Ceisiadau Cyllid

Bod yn fwy ymwybodol a rhannu newyddion am gyfleoedd ariannu i fusnesau bach, yn ogystal â gwneud cais fel Clwb am arian er budd y dref pan fo’n berthnasol.

Rhanddeiliaid Allweddol

Agor sgyrsiau a chydweithio gyda rhanddeiliaid allweddol yn Aberystwyth, gan gynnwys Menter Aberystwyth, y Cyngor Tref a Chyngor Sir Ceredigion.

Hyrwyddo

Yn ceisio hyrwyddo’r ystod o fusnesau annibynnol yn ardal Aberystwyth a’r cyffiniau yn barhaus.

Lobio

Bod yn llais cryf ar ran busnesau’r ardal i lobïo Llywodraeth Cymru ar faterion pwysig, megis ardrethi busnes.

Ymunwch â’r Rhestr Bostio

Does dim rhaid i chi ddod i’n cyfarfodydd – y ffordd orau o gael y wybodaeth ddiweddaraf yw ymuno â’n rhestr bostio. Peidiwch â phoeni, ni fyddwn yn eich sbamio!

Digwyddiadau i Ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill ar hyn o bryd, fodd bynnag i ddarganfod beth sydd ymlaen yn y gymuned, gallech wirio digwyddiadau ar ein Llyfryn Beth Sydd ‘Mlaen.

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio uchod i gael diweddariadau ar ein cyfarfodydd Clwb Busnes Aberystwyth nesaf.

Digwyddiadau i Ddod

Nid oes gennym unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill ar hyn o bryd, fodd bynnag i ddarganfod beth sydd ymlaen yn y gymuned, gallech wirio digwyddiadau ar ein Llyfryn Beth Sydd ‘Mlaen.

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio uchod i gael diweddariadau ar ein cyfarfodydd Clwb Busnes Aberystwyth nesaf.

Rydym yn cyfarfod bob 2-3 wythnos, i drafod materion, syniadau, ymgyrchoedd a digwyddiadau. Mae ein cyfarfodydd weithiau yn y dafarn, sydd yn aml yn mynd lawr yn dda – mae’n gyfle i sgwrsio (neu rwydweithio) gyda’ch cyd-berchnogion busnes wedi’r cyfan.

Nid ydym yn disgwyl i bawb ddod i’r cyfarfodydd – ni fydd yr amseroedd yn addas i chi i gyd, ac weithiau nid yw cyfarfodydd yn addas i chi. Y cyfan a ofynnwn yw, ymunwch â’n rhestr bostio a chael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn y dref.

Rydym yn anfon post allan bob 2-3 wythnos, neu pan fo gwybodaeth bwysig e.e. cyllid grant newydd ar gael. Ein nod yw sicrhau bod ein llythyrau post yn llawn gwybodaeth ac yn ddefnyddiol.